• Vzdělávání
  • Příprava
  • Samostatnost
 
 

Gymnázium, Most

Nový název spojuje dvě pracoviště - Gymnázium v Mostě a Gymnázium v Bílině. Díky sloučení těchto dvou institucí je největším gymnáziem v Ústeckém kraji a školu navštěvuje více než 900 žáků. Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí. Výuka na gymnáziu probíhá ve třech formách - čtyřleté, osmileté studium a sportovní gymnázium.

 

Název školy

Podkrušnohorské Gymnázium, Most

 

 

 

Adresa

Tř. ČSA 1530, 434 01, Most

498 725 59

IZO

108 006 948

Telefon

+420 476 441 974

Fax

+420 476 441 874

E-mail

gymmost@gymmost.cz

Web

www.gymmost.cz,  www.gymbilina.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Karel Vacek / ředitel

                                                                                                                           

 

        

Historie školy

       

České gymnázium v Mostě bylo založeno jako reformní reálné v roce 1919, prvním ředitelem se stal doktor Stanislav Hlava a škola měla v prvním školním roce 106 studentů. Škola byla umístěna v budově německého gymnázia v Žatecké ulici (dnes budova Oblastního muzea v ulici Čsl. armády). Ve školním roce 1924/25 proběhly na škole první maturity a byla zahájena stavba nové školní budovy. Do vlastní budovy se gymnázium přestěhovalo o prázdninách roku 1927. Po okupaci českého pohraničí v roce 1938 bylo gymnázium zrušeno a během druhé světové války sloužila budova německé armádě. Škola byla obnovena v roce 1945. V roce 1953 se z gymnázia stala jedenáctiletá střední škola, ve školním roce 1958/59 zde byla pokusně zřízena dvanáctiletka. Ve školním roce 1961/62 se škola změnila na střední všeobecně vzdělávací školu. Od roku 1968 se škola změnila na čtyřleté gymnázium. V červnu 1989 byla zrušena 6. základní škola v Mostě v Majakovského ulici a budovu začalo společně využívat gymnázium a odborné učiliště. Později se učiliště vystěhovalo a gymnázium tak získalo druhou budovu. V roce 2004 vzniklo na gymnáziu sportovní gymnázium. Po sloučení s Gymnáziem Bílina v roce 2008 se nový ústav pod názvem Podkrušnohorské gymnázium Most stal největším gymnáziem v Ústeckém kraji.

 

       

Současnost

      

Studentům jsou k dispozici vybavené počítačové učebny, knihovna a studovny, výtvarný ateliér, keramická dílna, dvě tělocvičny, posilovna a venkovní sportovní areály, využívané pro sportovní hry a atletiku. V učebním plánu jsou i lyžařské, turistické a adaptační kurzy. V průběhu studia mají žáci možnost zúčastnit se zájezdů a pobytů v zahraničí, pro studenty osmiletého studia škola zajišťuje podle možností pobyt ve škole v přírodě.
Rozvíjí se spolupráce s partnerskou školou v německém Hungenu, zejména výměnné pobyty našich a německých studentů spojené s účastí ve vyučování v partnerské škole.
Profesorský sbor školy tvoří plně kvalifikovaní učitelé s aprobací pro výuku na střední škole. Ve škole pracuje též školní psycholog.
Kvalitu výuky prověřovala v uplynulém školním roce Česká školní inspekce, bližší informace můžete nalézt na webové adrese www.csicr.cz.

 

    

Obory

   

Čtyřleté studium - všeobecné

Ke čtyřletému studiu jsou přijímáni žáci z 9. tříd ZŠ po úspěšném absolvování přijímacího řízení. Studenti prvního a druhého ročníku mají pevný učební plán, důraz je kladen na výuku jazyků a přírodovědných předmětů. Ve třetím a čtvrtém ročníku si studenti vybírají z volitelných předmětů již podle svého zájmu, zaměření a budoucí profese. Ve školním roce 2008/9 probíhá výuka ve 41 volitelném semináři. Tyto předměty umožňují profilaci studentů vzhledem k jejich dalšímu studiu. Žáci čtyřletého studia se učí dvěma světovým jazykům. V úvahu připadá kombinace angličtiny s němčinou, francouzštinou, španělštinou, ruštinou. Výuka probíhá ve skupinách do 15 žáků, studenti jsou rozděleni na pokročilé a začátečníky. Zájemci mohou získat všeobecně platné jazykové certifikáty. Zájmy studentů se mohou rozvíjet a kultivovat při dalších mimoškolních aktivitách, jako je například Klub tvůrčího psaní, tvorba školního časopisu, Debatní klub, kurz psychografologie, kurz přípravy ke studiu na uměleckých školách či školní pěvecký sbor.

 

Osmileté studium - všeobecné

Ke studiu osmiletému jsou přijímáni žáci jedenáctiletí, t.j. po absolvování 5. třídy ZŠ. Přijímací zkoušky se konají z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky. Žáci studují od primy jeden světový jazyk, později (v současné době v kvartě) přibírají druhý cizí jazyk. Ve vyšších ročnících osmiletého studia si též vybírají z volitelných předmětů. Výuka probíhá již druhým rokem podle školního vzdělávacího programu "Nechť je cílem studia moudrost."

 

Čtyřleté studium - sportovní

Ke čtyřletému studiu sportovního gymnázia jsou přijímáni žáci z 9. tříd ZŠ po úspěšném absolvování přijímacího řízení a talentové zkoušky. Další podmínkou pro přijetí je odpovídající sportovní výkonnost. Obor sportovní gymnázium se otevírá pro tyto olympijské sporty: házená, košíková, softbal, lehká atletika, odbíjená a tenis. V jiných než kmenových sportech může být uchazeč přijat, pokud splňuje kritéria pro zařazení do reprezentačního výběru ČR nebo CTM v daném sportu, což doloží doporučením příslušného sportovního svazu. Podmínkou pro přijetí uchazeče je lékařské potvrzení způsobilosti pro studium oboru sportovní gymnázium.

 

     

Ostatní

    

Projekty školy:

Partneři školy:

Publicita:

  

 

Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku Samostatný absolvent > Informace > Gymnázium, Most | informační část

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© BrusTech technologies 2017